นายคนิฐ กิตติไชยากุล

ตำแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

วุฒิการศึกษา อ.ส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

" สำหรับการทำงานหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาว และอุปสรรคมากมายที่ต่างหมุนเวียนเข้ามาให้เราได้แก้ไขได้ฝึกความอดทนยิ่งประสบการณ์มากเท่าไหร่ บอกได้เลยว่าคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเท่านั้น ขอเพียงคุณอดทน ตั้งใจจริง ความสำเร็จที่หวังไว้ต้องเป็นของคุณแน่นอน  "

นายศุภชัย ชิณศรี

ผู้ช่วยงาน

นางสาวอุษา ห้วยหงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ