นายคนิฐ กิตติไชยากุล

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ

ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล

นายมนต์ชัย ตั้งพรโชติช่วง

ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล

นายสาโร พันธุ์ตุ้ม

ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล

นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายกฤษดา บุญพามี

ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล

นางสาวศศิชา สิงห์โต

ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล

นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน์

เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล