นายคนิฐ กิตติไชยากุล

ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

วุฒิการศึกษา อ.ส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

" สำหรับการทำงานหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาว และอุปสรรคมากมายที่ต่างหมุนเวียนเข้ามาให้เราได้แก้ไขได้ฝึกความอดทนยิ่งประสบการณ์มากเท่าไหร่ บอกได้เลยว่าคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเท่านั้น ขอเพียงคุณอดทน ตั้งใจจริง ความสำเร็จที่หวังไว้ต้องเป็นของคุณแน่นอน "

นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม

ผู้ช่วยงาน

นายธีรัช ใจดี

ผู้ช่วยงาน

นางสาวศศิชา สิงห์โต

ผู้ช่วยงาน

นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน์

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย